Psikolog

Psikolog Osman KIZILDURAK


TANIM
İnsan davranışlarını, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleme ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarma bilgi ve becerisine sahip kişidir..

 

PSİKOLOG’UN GÖREVLERİ:

 

1-Tabip ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışarak hastalığın tedavisine iştirak etmek,

2-Hasta ile ve lüzûm görüldüğünde yakınları ile görüşme yapmak,

3-Hastaların günlük yaşantılarını takip etmek ve bulguları ilgili tabibe bildirmek,

4-Yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların muayene ve kontrollerine iştirak etmek,

5-Tabibin teşhis koymasına yardımcı olmak amacıyla, zeka, kişilik gibi lüzumlu olan testler ile mülakat, psikoanalitik gibi mesleki usûl ve teknikleri uygulamak, Teşhis ve tedavide hastanın tabip ile işbirliği kurmasına yardımcı olmak,

6-Uygulanan mesleki usûl ve teknikler ile testlerin yorumunu yapmak,

7-Tabip tarafından; yapılacak değerlendirmeler ışığında lâzım gelen tedavi ve teknikleri tespit ederek tedaviyi hasta ile işbirliği içerisinde ve meslek etiğine uygun bir şekilde gerçekleştirmek,

8-Psikolojik yardım, psikolojik danışmanlık, psikolojik rehberlik, şahsî ve grup psikoterapisi hizmetleri vermek, psikoteknik değerlendirmelerde bulunmak,

9-İlmi araştırma yapmak ve ilmi çalışmalara ve eğitim toplantılarına iştirak etmek,

10-Hastane personeline ihtiyacı olan eğitimi ve psikolojik yardımı vermek,

11-Hasta personel ilişkileri konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

12-Gerektiğinde hizmet götürülecek bölgedeki toplumun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını ve sağlık kriterlerini değerlendirmek sûretiyle problemleri ve öncelikleri tespit etmek,

13-Görevin, mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın öngördüğü form veya rapor doldurmak, yazışma yapmak, kayıt tutmak ve istatistiki bilgi toplamak gibi diğer çalışmaları yapmak,

14-Kullandığı malzeme ve cihazlar veya mesleğin icrası ile alâkalı olarak alım, satım, bakım, onarım işleri ile kurul, komisyon oluşturulması, bilirkişilik ve benzeri görevleri yapmak,

15- Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,

16-Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak,

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çeşitli tipte zeka, yetenek, kişilik testleri, ilgi envanterleri, tutum ölçekleri, görüşme, kayıt tutanakları ve formlar, istatistik tabloları ve anketler.

 

 

MESLEGİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Psikolog  olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe, - Aritmetik akıl yürütebilme, - Mantıksal bağlantıları kurabilme, - Soyut düşünebilme ve düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip, - Başkalarının duygularını anlayabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, - Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü, - İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

 

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULARI


Psikologlar büro, hastane, okul gibi kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışırken öncelikle danışanla (hasta, sorunlu kimseler, öğrenci, işçi, işveren vb.) ve bu kimselerin yakınlarıyla iletişimde bulunurlar. İletişimde bulundukları diğer meslek elemanları çalıştıkları kuruma göre değişir.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ayrıca, “Psikoloji Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Psikoloji Öğretmeni olabilirler.

Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, kreş ve huzurevlerinde, okullarda ve ıslahevlerinde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Psikoloji Bölümünü bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler. öğretmenliği yapabilirler.

MESLEKİ EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat, fen-edebiyat fakülteleri ve benzeri fakültelerin “Psikoloji” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK  EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

İlgili bölüme lise ve dengi okul mezunlarının katılabildiği, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) “Eşit Ağırlık (EA)” puanı ile öğrenci alınmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Eğitim süresi 4 yıldır. - Eğitim süresince; İstatistiğe Giriş, Çağdaş Psikoloji Akımları, Ruh Sağlığına Giriş, Eğitim Psikolojisi, Motivasyon ve Heyecan, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikolojiye Giriş, Ruh Sağlığı, Hafıza ve Dikkat, Öğrenme Psikolojisi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve Psikosomatik Hastalıklar gibi dersler verilmektedir.